เงื่อนไขการใช้งานงาน mintoku

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับ "งาน mintoku" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ") บริการโพสต์ประกาศรับสมัครงานสำหรับชาวต่างชาติโดย Camtech Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท") และบริษัท ที่ใช้บริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า") ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของลูกค้า เมื่อใช้บริการนี้ คุณต้องอ่านข้อความทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้และยอมรับ

ข้อ 1 (การบังคับใช้ข้อกำหนด)

 • วัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือการกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการนี้และสิทธิและภาระผูกพันระหว่างบริษัทของเราและลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ และใช้กับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ระหว่างลูกค้าและของเรา บริษัทจะเป็น
 • กฎและหมายเหตุเกี่ยวกับการใช้บริการที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท บนบริการ หรือในแบบฟอร์มการสมัครถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้
 • ในกรณีที่เนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างจากกฎในวรรคก่อนหรือคำอธิบายอื่น ๆ ของบริการที่อยู่นอกข้อกำหนดเหล่านี้ บทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้จะมีความสำคัญเหนือกว่า

ข้อ 2 (เนื้อหาของบริการนี้)

 • ในบริการนี้ เราจะให้ข้อมูลที่ช่วยในการจัดทำสัญญาจ้างงานสำหรับชาวต่างชาติ โดยเน้นที่การโฆษณางานและการโฆษณางานโดยใช้วิธีการแจ้งเตือน เช่น เว็บไซต์
 • ลูกค้าอาจลงประกาศรับสมัครงานบนบริการ และบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริการอาจสมัครงานดังกล่าวผ่านบริการโปรดทราบว่าบริการนี้ไม่ได้จัดให้มีการจัดหางานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัยการจ้างงาน บริษัท ของเราจะไม่ตอบสนองเลย

ข้อ 3 (เงื่อนไขการใช้บริการ ฯลฯ)

 • เมื่อใช้บริการนี้ ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อตกลงนี้และสมัครโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครที่บริษัทของเรากำหนดลูกค้ารับทราบล่วงหน้าว่าบริษัทอาจปฏิเสธที่จะใช้บริการหลังจากคัดกรองตามมาตรฐานของบริษัทแล้ว และเหตุผลจะไม่ถูกเปิดเผย
 • ในการใช้บริการนี้ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน คำแนะนำ และคำตัดสินที่บริษัทกำหนด
 • ลูกค้าต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการนี้และการจ้างงานชาวต่างชาติ

ข้อ 4 (สรุปการสมัคร/สัญญา)

 • เมื่อสมัครใช้บริการนี้ ลูกค้าต้องยอมรับเนื้อหาของข้อตกลงนี้และเนื้อหาของแบบฟอร์มใบสมัครที่บริษัทกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "แบบฟอร์มใบสมัคร") กรอกรายการที่จำเป็นและสมัคร . มี.
 • หลังจากได้รับแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการนี้แล้ว ถือว่าบริษัทได้ทำสัญญาใช้บริการนี้แล้ว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สัญญา") ในขั้นตอนที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยืนยันการยอมรับทางอีเมล์ โทรศัพท์ ฯลฯ

ข้อ 5 (ระยะเวลาสัญญาและการขอยุติ)

 • ระยะเวลาสัญญาเริ่มต้นสำหรับบริการนี้จะเป็นระยะเวลาตามสัญญาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัคร
 • บริษัทและลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ในช่วงกลางของระยะเวลาสัญญา
 • สัญญานี้จะมีการต่ออายุอีกหนึ่งปีหากทั้งบริษัทและลูกค้าไม่แสดงเจตนาที่จะยุติข้อตกลงนี้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล ฯลฯ สามเดือนก่อนสิ้นสุดสัญญาในสองย่อหน้าก่อนหน้านี้ และเช่นเดียวกัน จะใช้บังคับภายหลัง
 • บทความ 7, 11, 17, 20 ถึง 22 จะยังคงมีผลบังคับใช้แม้หลังจากระยะเวลาสัญญาของข้อตกลงนี้หมดอายุ และข้อ 11 จะยังคงมีผลเป็นเวลาสามปีหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้

ข้อ 6 (การเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้บริการนี้)

 • เกี่ยวกับการเริ่มใช้บริการนี้ จะเริ่มต้นจากวันที่เราแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่เริ่มต้นการใช้บริการนี้ทางอีเมล โทรศัพท์ ฯลฯ
 • บริษัทจะยุติการให้บริการเมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง
 • หากเนื่องจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ลูกค้าตั้งใจที่จะหยุดใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ล่วงหน้าหลังจากได้รับแจ้งดังกล่าวแล้ว บริษัทจะระงับการให้บริการโดยไม่ชักช้า
 • ในกรณีที่มีการระงับการใช้งานตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ลูกค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินให้บริษัทเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่เหลือของระยะเวลาบริการที่เกี่ยวข้องหากเกิดปัญหาขึ้นกับบุคคลที่สามเนื่องจากการระงับการใช้บริการ ลูกค้าจะต้องแก้ไขด้วยตนเองและจะไม่สร้างความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม การสูญเสียผลกำไร) ให้กับบริษัทของเรา

ข้อ 7 (ค่าธรรมเนียมการใช้งาน)

 • ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานที่คำนวณโดยบริษัทโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารที่บริษัทกำหนดตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัครนอกจากนี้ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
 • หากลูกค้าไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานภายในวันที่ครบกำหนด บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากความล่าช้าจากลูกค้าได้ในอัตรา 14% ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินจนกว่าการชำระเงินจะเสร็จสิ้นแต่ถ้ามีเศษน้อยกว่า 6 เยน จะถูกปัดเศษลง
 • แม้ว่าสัญญา/การใช้บริการนี้จะสิ้นสุดลงหรือถูกยกเลิกในระหว่างกลางตามข้อ 5, 6 และ 13 ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานที่เกิดขึ้นภายในวันที่สิ้นสุดตามวรรคสองก่อนหน้านี้

ข้อ 8 (รับประกัน)

 • เราไม่รับประกันความแน่นอนหรือความถูกต้องของเนื้อหาที่เผยแพร่โดยลูกค้ารายอื่นผ่านบริการนี้หรือข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ผ่านบริการนี้
 • บริษัทไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหาบริการนี้ เช่น จำนวนการสมัครของผู้ใช้ จำนวนการสัมภาษณ์ จำนวนการรับสมัคร ฯลฯ ให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าต้องรับประกันว่าข้อมูล ฯลฯ ที่เผยแพร่โดยใช้บริการนี้ได้รับการผลิตอย่างถูกกฎหมาย และสิทธิ์ได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสม และจะรับประกันความถูกต้องของข้อมูล ฯลฯ
 • ลูกค้าจะต้องเกี่ยวกับข้อมูล ฯลฯ ที่เผยแพร่โดยใช้บริการนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิ์เพื่อนบ้านและสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวสิทธิ์ทางศีลธรรมรวมถึงสิทธิ์ในแนวตั้งและสิทธิ์อื่น ๆ คุณรับประกัน ว่าคุณได้รับอนุญาตและคุณไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้
 • ข้อมูล ฯลฯ ที่สร้างและเผยแพร่โดยบริษัทตามแอปพลิเคชัน คำแนะนำ ฯลฯ จากลูกค้าจะอยู่ภายใต้บทความนี้เช่นกัน

มาตรา 9 (การกระทำต้องห้าม)

เมื่อใช้บริการนี้ ลูกค้าต้องไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
 • การฉ้อโกงหรือการคุกคามต่อเราหรือบุคคลที่สาม
 • การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการถ่ายภาพ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ หรือสิทธิ์หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
 • การส่งข้อมูลไปยังบริษัทหรือผู้ใช้บริการรายอื่นผ่านบริการที่สอดคล้องหรือถูกกำหนดโดยบริษัทให้สอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้:
  • ข้อมูลที่มีการแสดงออกที่รุนแรงหรือโหดร้ายเกินไป
  • ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
  • ข้อมูลที่มีสำนวนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบริษัท ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
  • ข้อมูลที่มีการแสดงออกที่ลามกอนาจารมากเกินไป
  • ข้อมูลที่มีสำนวนที่ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ
  • ข้อมูลที่มีสำนวนที่ส่งเสริมการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตนเอง
  • ข้อมูลที่มีสำนวนที่ส่งเสริมการใช้ยาเสพติดอย่างไม่เหมาะสม
  • ข้อมูลที่มีการแสดงออกต่อต้านสังคม
  • ข้อมูลที่ร้องขอให้เผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เช่น จดหมายลูกโซ่
  • ข้อมูลที่มีสำนวนที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ
 • การกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา
 • วิศวกรรมย้อนกลับหรือการวิเคราะห์อื่น ๆ ของซอฟต์แวร์หรือระบบอื่น ๆ ที่บริษัทจัดหาให้
 • การกระทำที่อาจรบกวนการทำงานของบริการนี้
 • การเข้าถึงเครือข่ายหรือระบบของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม
 • การกระทำการใช้ ID หรือรหัสผ่านของสมาชิกคนอื่น
 • โฆษณา โฆษณา การชักชวน หรือกิจกรรมการขายบนบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัท
 • การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่น
 • การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบ เสียหาย หรือไม่สบายต่อบริษัท ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
 • การกระทำที่ขัดต่อกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ
 • ให้ประโยชน์แก่กองกำลังต่อต้านสังคม ฯลฯ
 • การกระทำที่มุ่งหมายที่จะพบกับคนแปลกหน้าของเพศตรงข้าม
 • การกระทำที่โดยตรงหรือโดยอ้อมก่อให้เกิดหรืออำนวยความสะดวกในการกระทำของรายการก่อนหน้า
 • พยายามกระทำตามข้อที่แล้ว
 • การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 10 (การเปลี่ยนแปลง/ระงับบริการ)

หากเราพิจารณาแล้วว่าข้อใดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการนี้ชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 • เมื่อภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และไม่สามารถให้บริการได้
 • เมื่อมีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับการทำงานของระบบระหว่างการบำรุงรักษาฉุกเฉิน
 • หากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือความเป็นไปได้ของการละเมิดดังกล่าวได้รับการยอมรับ
 • กรณีอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นสำหรับเหตุผลในการดำเนินงานหรือทางเทคนิค

ข้อ 11 (การรักษาความลับและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

 • เว้นแต่จะเปิดเผยในบริการ ลูกค้าและบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านบริการโดยได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิ์ของข้อมูล เช่น รหัสผ่านของลูกค้า หรือตามกฎหมายและคำสั่ง ห้ามเปิดเผย จัดหา หรือรั่วไหลต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ตามขั้นตอน
 • แม้ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายในวรรคก่อน จะไม่ได้รับการจัดการตามวรรคก่อนหากอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของคุณเองหลังจากถูกเปิดเผยโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
  • ข้อมูลที่ตนเองมีอยู่แล้วในขณะที่ได้รับการเปิดเผยจากอีกฝ่ายหนึ่ง
  • ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยอิสระโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่เปิดเผยโดยบุคคลอื่น
  • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีข้อผูกมัดในการรักษาความลับ
 • เมื่อเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือสิ้นสุดด้วยเหตุผลอื่นใด หรือตามคำขอของอีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้าและบริษัทตกลงที่จะจัดเตรียมเอกสารที่มีข้อมูลลับที่ส่งโดยอีกฝ่ายหนึ่ง สื่อจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากซีดี (พร้อมสำเนา (รวมถึงสำเนา หากมี) จะถูกกำจัดหรือส่งคืนตามทางเลือกของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ผ่านบริการนี้ และได้รับความยินยอมจากบริษัทในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ลูกค้าภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์
 • ลูกค้าจะต้องจัดการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเหมาะสม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท จัดตั้งระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และใช้มาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
 • ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของลูกค้าหลังจากได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 12 (การแสดงที่มาของสิทธิ)

 • สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นของบริษัทหรือผู้ให้ใบอนุญาตกับ บริษัท ไม่ได้หมายความถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาต
 • บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดแก่ลูกค้าในการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถโอนหรือให้อนุญาตใหม่ได้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ (รวมถึงการคัดลอก ส่ง พิมพ์ซ้ำ และแก้ไข) นอกเหนือจากการใช้บริการนี้
 • ลูกค้ารับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าเขาหรือเธอมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์หรือส่งข้อมูลที่โพสต์และข้อมูลที่โพสต์ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม จะเป็น
 • ลูกค้าให้สิทธิ์การใช้งาน ทำซ้ำ แจกจ่าย สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดงและดำเนินการข้อมูลที่โพสต์นอกจากนี้ สิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาดสำหรับผู้ใช้รายอื่นในการใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย สร้างงานลอกเลียนแบบ แสดงและดำเนินการข้อมูลที่โพสต์ที่โพสต์หรือส่งโดยผู้ใช้ที่ใช้บริการนี้ ให้สิทธิ์
 • ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิ์ทางศีลธรรมของผู้เขียนกับบริษัทและผู้ที่ได้รับมรดกหรือได้รับสิทธิ์จากบริษัท

ข้อ 13 (การยกเลิกสัญญา)

 • หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าลูกค้าตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทจะสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
  • หากเนื้อหาที่โพสต์แตกต่างจากธุรกิจจริง และบุคคลภายนอกยื่นคำร้องด้วยเหตุนี้ หรือหากมีความเสี่ยงที่จะทำเช่นนั้น
  • ในกรณีที่ไม่สามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้ แม้ว่าบริษัทจะร้องขอให้สงสัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  • ในกรณีล้มละลาย การเริ่มกระบวนการฟื้นฟูทางแพ่ง การเริ่มกระบวนการชำระบัญชีกรณีพิเศษ การเริ่มกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือบริษัทได้ยื่นคำร้องดังกล่าว หรือบริษัทล้มละลายโดยพฤตินัย หรือในกรณีที่บริษัท ตัดสินว่ามีความเป็นไปได้สูง
  • หากคุณอยู่ในกลุ่มต่อต้านสังคมหรือกลุ่มอื่นๆ ที่อาจสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายที่มีความรุนแรงร่วมกันหรือเป็นนิสัย ฯลฯ หรือหากพบว่าคุณมีการทำธุรกรรมกับคนเหล่านี้
  • นอกจากนี้เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้
 • หากบริษัทตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ลูกค้าอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • เมื่อบริษัทไม่ใช้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • หากคุณทำรายงานเท็จให้กับลูกค้า
  • หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
  • ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการดำเนินงานนี้

ข้อ 14 (ผลของการยุติ)

เมื่อข้อตกลงนี้ถูกยกเลิก ลูกค้าจะสูญเสียผลประโยชน์ของเวลาโดยธรรมชาติสำหรับภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทรับผิดชอบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบจากบริษัท และภาระผูกพันเต็มจำนวนในขณะนั้นและการยกเลิกสัญญาสำหรับสิ่งนี้ นับจากวันถัดไปจนถึง การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ เราจะชดใช้ค่าเสียหายที่ล่าช้าทันทีในอัตรา 14.6% ต่อปี (คำนวณเป็นรายวัน 365 วันต่อปี)

มาตรา 15 (การยกเว้นกองกำลังต่อต้านสังคม)

 • หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ใช้ตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทอาจระงับการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
  • สังกัดกองกำลังต่อต้านสังคม เช่น กลุ่มอาชญากร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น เป็นต้น”)
  • มีความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับว่าใช้กลุ่มอาชญากรอย่างไม่เป็นธรรม ฯลฯ เพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่สาม
  • มีความสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น ฯลฯ
  • มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกประณามกับกลุ่มอาชญากร ฯลฯ
  • ใช้ตัวคุณเองหรือบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้
  • ความต้องการที่รุนแรง
  • ความต้องการที่ไม่สมเหตุสมผลนอกเหนือจากความรับผิดชอบทางกฎหมาย
  • การกระทำที่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือบังคับเพื่อแทรกแซงธุรกิจของบริษัทของเราหรือบริษัทจัดหางาน หรือทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขา
  • การกระทำอื่นที่เทียบเท่ากับสิ่งเหล่านี้
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียเปรียบใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้เนื่องจากการระงับการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนหน้านี้

ข้อ 16 (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ)

 • ไฟฟ้าดับ อุบัติเหตุสายสื่อสาร เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ความเสียหายของไวรัสที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการรับมือไวรัสปกติ ความล้มเหลวของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต และระบบอื่นๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ การบำรุงรักษาฉุกเฉิน เป็นต้น กรณีที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้เนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ควรจะเป็น เราจะไม่รับผิดชอบ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราในขอบเขตที่ถือว่า ได้รับผลกระทบจากเหตุ จะได้รับการยกเว้นจาก
 • หากมีปัญหากับไซต์ที่เชื่อมโยงระหว่างการให้บริการนี้ หรือหากไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากปัญหากับคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญาและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเป็นผลมาจากการแก้ไขหรือลบบริการนี้ตามคำแนะนำของลูกค้า
 • หากข้อกำหนด ล่าช้า เปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกบริการนี้ การรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือให้ผ่านบริการนี้ หรือความเสียหายอื่น ๆ ต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบเว้นแต่

มาตรา 17 (การชดใช้ค่าเสียหาย)

 • หากลูกค้าได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างจงใจหรืออย่างร้ายแรง บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวอย่างไรก็ตาม จำนวนเงินค่าชดเชยสำหรับความเสียหายจะจำกัดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมการใช้งานสำหรับ XNUMX ปีที่ผ่านมาตามวันที่เกิดความเสียหายขึ้น
 • หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้ลูกค้าจะต้องแก้ไขด้วยตนเองและก่อให้เกิดความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม และการสูญเสียผลกำไร) ให้กับบริษัทของเรา จะไม่
 • หากลูกค้าสร้างความเสียหายให้กับบริษัทโดยฝ่าฝืนวรรคก่อน ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดแก่บริษัท

ข้อ 18 (การโอนสถานะสัญญา ฯลฯ)

 • ลูกค้าไม่สามารถมอบหมาย โอน จำนำเป็นหลักประกัน หรือจำหน่ายสถานะภายใต้ข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
 • หากบริษัทโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการไปยังบุคคลที่สาม หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เข้าควบคุมเนื่องจากการควบรวมกิจการหรือการแยกบริษัท ฯลฯ บริษัทจะคงสถานะและสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การโอน ฯลฯ และภาระผูกพัน ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลลูกค้าอื่นๆ อาจถูกโอนไปยังผู้รับโอน ฯลฯ ของการโอน เป็นต้นลูกค้าจะต้องยินยอมล่วงหน้าในการโอนดังกล่าว ฯลฯ

มาตรา 19 (การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ด้วยการยืนยันจากลูกค้า และข้อกำหนดที่แก้ไข (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดใหม่") จะมีผลบังคับใช้ระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างไรก็ตาม เมื่อข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งระยะเวลาหนึ่งเดือน และจะมีการแจ้งทางอีเมลและบนเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ และลูกค้าจะได้รับการยืนยันพร้อมกับประกาศนี้นอกจากนี้ สิทธิ์และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงใหม่

มาตรา 20 (ความแยกไม่ออก)

แม้ว่าบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ บทบัญญัติที่เหลือและส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

ข้อ 21 (การเจรจาโดยสุจริต)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดเหล่านี้ระหว่างบริษัทและลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการ บริษัทและลูกค้าจะปรึกษาซึ่งกันและกันด้วยความสุจริตใจ

มาตรา 22 (กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลเขตอำนาจศาล)

 • กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงนี้และข้อตกลงนี้เป็นกฎหมายของญี่ปุ่น
 • หากข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านการปรึกษาหารือระหว่างลูกค้าและบริษัท ศาลแขวงหรือศาลสรุปที่มีเขตอำนาจเหนือที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยจะเป็นศาลพิเศษที่มีเขตอำนาจศาลเฉพาะในตัวอย่างแรก ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ร้องเรียน.
[บทบัญญัติเพิ่มเติม]
ประกาศใช้เมื่อ 2022 เมษายน 4
แก้ไขเมื่อ 2023 มกราคม 5

คุณต้องการออกจากระบบ?